Studia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Dydaktyka

Plan nauczania na studium podyplomowym

„Zarządzanie w budownictwie”

(organizowane dla inżynierów kierunku budownictwa i pokrewnych)

Przedmioty, ich wymiar i treści.

(akredytowane przez RICS, IPMA, PSMB)

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

zajęć teoretycznych

Liczba godzin

zajęć praktycznych

Suma
1. Podstawy ekonomii w budownictwie 8 0 8
2. Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno – budowlanej 20 5 25
3. Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie 8 4 12
4. Marketing w budownictwie 8 3 11
5. Zarządzanie potencjałem ludzkim 15 0 15
6. Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa 8 3 11
7. Zarządzanie ryzykiem w budowlanych projektach inwestycyjnych 10 0 10
8. Przetargi na usługi budowlane 12 0 12
9. Negocjowanie i zawieranie kontraktów 20 4 24
10. Przygotowanie procesów realizacji budowy 20 2 22
11. Sterowanie przebiegiem realizacji budowy 14 18 32
12. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 8 2 10
Razem poszczególne 151 41 192
Razem 192

 

„Podstawy ekonomii w budownictwie”

Założenia

Zadaniem tego modułu kształcenia jest przyswojenie podstawowej wiedzy ekonomicznej, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, na europejskim rynku inwestycyjno – budowlanym.

Główne treści

 • Podstawowe kategorie rynku, modele struktur rynkowych, pozycja i udział budownictwa i regulacja w rozwoju gospodarczym;
 • Mechanizmy powstawania rynkowych zjawisk gospodarczych takich jak:, rozwój, wzrost gospodarczy, równowaga, kryzys, bezrobocie, inflacja, podział dochodu narodowego;
 • Pieniądz, polityka fiskalna a budżet, dług publiczny;
 • Makroekonomia gospodarki otwartej, przepływ kapitału, globalizacja rynków kapitałowych, makroekonomiczne problemy gospodarek transformowanych;
 • Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej, funkcja popytu i podaży, kształtowanie cen, narzędzia analizy ekonomicznej, ocena kondycji firmy, decyzje operacyjne i długofalowa strategia rozwoju;
 • Koszty a produkcja, czynniki produkcji i praca, wynagrodzenia;
 • Kapitał i rynek kapitałowy, niepewność i ryzyko.

 

„Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno – budowlanej”

Założenia

Konspekt zawiera niezbędne kompendium wiedzy o obszarze i zakresie uregulowań prawnych, dotyczących zachowania norm społeczno – prawnych w stosunkach międzyludzkich oraz w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i technicznej na rynku inwestycyjno – budowlanym w skali krajowej i międzynarodowej.

Wiedza ta nie będzie obejmować szczegółowych unormowań prawa, lecz pozwoli jedynie dobrze zorientować się słuchaczowi w przedmiocie oraz zakresie ustaleń poszczególnych gałęzi prawa, składających się na szeroko rozumiane prawo działalności gospodarczej w budownictwie, a więc prawo: pracy cywilne, handlowe, finansowo – bankowe, gospodarczo publiczne, karne oraz prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Wiadomości te umożliwią swobodne poszukiwanie i odczytywanie szczegółowych norm oraz przepisów prawa, formułowanie konkretnych problemów, rozwiązywanych przez radców prawnych.

Główne treści

 • Prawo cywilne w działalności inwestycyjno – budowlanej: źródła, cechy i zasady tego prawa, podmioty gospodarcze, przedmioty stosunków cywilnoprawnych, umowy gospodarcze, postępowanie upadłościowe i układowe, roszczenia i odpowiedzialność kontraktowa;
 • Prawo gospodarcze – publiczne w działalności inwestycyjno – budowlanej: rejestrowanie działalności, koncesje, zezwolenia na działalność gospodarczą, ochrona konkurencji;
 • Prawo finansowe – zagadnienia ogólne: bankowe, ubezpieczeniowe, podatkowe, celne, dewizowe;
 • Prawo pracy: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia stron, spory;
 • Prawo karne: formy popełniania przestępstw w działalności inwestycyjno – budowlanej, wyłączenie odpowiedzialności, system kar, typy przestępstw związanych z działalnością inwestycyjno – budowlaną;
 • Elementy prawa budowlanego w państwach UE, odbiegające od prawa polskiego.
 • Ćwiczenia praktyczne: zagadnienia roszczeń i odpowiedzialności kontraktowej, praktyczne wypełnianie najistotniejszych dokumentów w postaci; protokołu odbioru, wezwaniu do usunięcia wad, sporządzeniu osnowy pism będących stanowiskiem w istotnych kontrowersyjnych sprawach: np.: dotyczących robót dodatkowych, jakości itp.

 

„Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie”

Założenia

Zadaniem tego modułu kształcenia jest zdefiniowanie struktury rynku inwestycyjno – budowlanego, jak również pokazanie jego odmienności i większej rozległości w stosunku do rynku towarów powszechnego użytku (z tytułu istnienia dodatkowo rynku usług budowlanych oraz rynku pierwotnego i wtórnego nieruchomości). Dodatkowo pokazana jest istota oraz odmienność organizacji i zarządzania w pięciu rodzajach systemów działalności gospodarczej budownictwa: przedsiębiorstwach budowlanych i produkcyjnych, przedsiębiorstwach eksploatacji nieruchomości, oraz w procesach: produkcyjnych, realizacji obiektów budowlanych i inwestycyjno – budowlanych.

Główne treści

 • Definicje budownictwa jako: dział gospodarki, produkcji materialnej, techniki, nauki i edukacji;
 • Struktury systemów gospodarczych, funkcjonalna i organizacyjna, istota organizacji i zarządzania systemem;
 • Struktura rynku inwestycyjno – budowlanego, charakterystyka pięciu rodzajów systemów działania – jako jego uczestników, obszary zewnętrznego oddziaływania otoczenia, związki między uczestnikami tego rynku;
 • Przebieg przekształceń społeczno – gospodarczego modelu budownictwa;
 • Szczegółowe struktury organizacji i zarządzania systemów działalności gospodarczej w budownictwie, a więc:
 • procesów produkcyjnych,
 • procesów realizacji obiektów budowlanych,
 • procesów inwestycyjno – budowlanych,
 • przedsiębiorstw świadczenia usług budowlanych i gospodarowania nieruchomościami,
 • „budownictwa” jako systemu gospodarczego.
 • Ogólna charakterystyka modelu struktury systemu wiedzy o przedsiębiorczości w budownictwie.

 

 

„Marketing w budownictwie”

Założenia

Moduł kształcenia „marketing w budownictwie” obejmuje specjalistyczny obszar wiedzy z zakresu „zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym”, odpowiedzialny za umiejętność zapewnienia zbytu produkowanych towarów oraz zdobywanie niezbędnego portfela zamówień na świadczenie usług budowlanych. Uzyskana wiedza umożliwi:

 • poznanie aktualnej sytuacji popytowo – podażowej na rynku inwestycyjno – budowlanym;
 • kształtowanie wizerunku firmy oraz promocję własnych produktów i usług,
 • działalność operacyjną w zakresie pozyskiwania zamówień na towary oraz zawierania kontraktów na usługi;
 • dostosowanie profilu działania firmy do popytu na rynku.

 

Główne treści

 • Zakres i rola marketingu na rynku budowlanym;
 • Charakterystyka rynku i otoczenia;
 • Instrumenty oddziaływania na rynek: jakość, cena, dystrybucja, promocja;
 • Zasady badań marketingowych;
 • Marketing w strukturze zarządzania firmą;
 • Marketing międzynarodowy.

„Zarządzanie potencjałem ludzkim”

Założenia

Zadaniem modułu „Zarządzanie potencjałem ludzkim” jest przekazanie wiedzy o gospodarce zasobami ludzkimi, która umożliwia kształtowanie potencjału intelektualnego i zawodowego kadr przedsiębiorstwa, zgodnie z jego strategią rozwoju. Ponadto przygotowuje menedżerów do kierowania zespołami ludzkimi przy realizacji różnorodnych procesów oraz samodzielnych zadań, mających miejsce w rynkowej strukturze budownictwa.

Główne treści

 • Istota procesu zarządzania zespołami ludzkimi, rodzaje i zakres umiejętności, rola i efektywność kadr kierowniczych, kariery menedżerskie;
 • Style i metody zarządzania ludźmi w jednostkach organizacyjnych, cele zarządzania, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, techniki patologiczne;
 • Proces podejmowania decyzji;
 • Polityka personalna, modele, strategie;
 • Organizacja gospodarki rynkowej w firmie;
 • Nabór kadr: planowanie, kryteria doboru kadr, wdrażanie do pracy;
 • Gospodarka kadrowa: oceny, systemy motywacji płacowe i bezpłacowe;
 • Rozwój i szkolenie kadry;
 • Polityka socjalna, ubezpieczenia, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy.
 • Zarządzanie czasem pracy, (normy, systemy, rozkłady czasu pracy, rozliczanie czasu pracy)
 • Wybrane zagadnienia etyki

„Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa”

Założenia

Moduł kształcenia „Zarządzanie finansami” obejmuje podstawy gospodarowania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych,

umożliwia właściwe podejmowanie decyzji (na podstawie danych operacyjnych służb finansowych w dużych przedsiębiorstwach) oraz racjonalne gospodarowanie finansami w realizacji procesów budowlanych.

 
Główne treści

 • Cel zarządzania finansami w realizacji celów przedsiębiorstwa;
 • Wartość pieniądza w czasie, metoda kapitalizacji i dyskonta;
 • Ekonomiczne kategorie kosztów: wartości stałe i zmienne, zysk ekonomiczny i księgowy, bilansowanie majątku i kapitału;
 • Dokumentacja finansowa: bilans, rachunek wyników, rachunek wpływów gotówkowych;
 • Kontrola kosztów przedsięwzięć budowlanych oraz w przedsiębiorstwie, budżetowanie;
 • Pozyskiwanie kapitału: emisja dóbr, obligacje, kredyty, pożyczki, sprzedaż majątku trwałego; kupno, wynajem, leasing finansowy i operacyjny, krótkoterminowe metody finansowania;
 • Wpływ obciążeń podatkowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa;
 • System pieniężno – kredytowy, depozyty bankowe;
 • Rynek pieniężny i kapitałowy, rynek międzybankowy, lokaty terminowe, papiery wartościowe;
 • Analiza i ocena kondycji finansowej firmy: wskaźniki zbiorcze;
 • Ocena opłacalności planowanych przedsięwzięć, ryzyko w działalności firmy, ryzyko inwestycji kapitałowych, ryzyko w działalności międzynarodowej: polityczne i społeczno – kulturowe, zmiany kursu walut.
 • Niezakończone usługi budowlane – obowiązki służb technicznych

„Zarządzanie ryzykiem w budowlanych projektach inwestycyjnych”

Główne treści

 1. Zakres funkcji zarządzania procesem realizacji obiektu budowlanego, w stosunku do tradycyjnych funkcji kierowania budową:
 • ryzyko i odpowiedzialność za przebieg i skutki realizacji procesu nie tylko w kategoriach technicznych, ale również: finansowo – majątkowych, prawnych, bezpieczeństwa pracy, jakości robót, dochowania terminów i ogólnych praw działalności gospodarczej,
 • pełny zakres wszystkich etapów procesu budowy, od przygotowania ofert – do rozliczenia budowy wraz z okresem rękojmi,
 • rynkowy system realizacji, z wykorzystaniem podwykonawców i innych partnerów.
 • Zasady funkcjonowania konsorcjum w polskich warunkach prawnych
 • Modele konsorcjum
 • Zasady funkcjonowania Join Venture, struktura Join Venture
 1. Proces realizacji obiektu budowlanego, jako system działalności gospodarczej – ogólny model systemu; struktura cząstkowa kolejnych faz realizacji procesu, struktura cząstkowa – funkcjonalna, struktura celów zarządzania, struktury organizacyjne.
 2. Struktury organizacyjne w kompleksowych procesach budowlanych
 • obszary i rozległość zarządzania procesem, funkcje: generalnego realizatora inwestycji, kompleksowego wykonawcy, generalnego wykonawcy, podwykonawcy,
 • uczestnicy budowy i ich funkcje we wszystkich fazach realizacji procesu: inwestor, projektant, przedsiębiorca,
 • obszary działalności przedsiębiorstwa i przepływ informacji, w realizacji procesu budowy,
 • istota odmienności zarządzania procesem budowy, w porównaniu do zarządzania produkcją w przemyśle.
 1. Struktura celów zarządzania, jako wielkość nadrzędna: niskie koszty i zysk, terminowość, jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwa pracy na budowie, minimalizacja ryzyka, wiarygodność firmy, strategiczny program rozwoju itd.
 2. Struktura kolejnych faz realizacji procesu budowy:
 • opracowanie oferty, formy pasywne i aktywne w polityce zdobywania zamówień,
 • negocjowanie i zawieranie kontraktów,
 • przygotowanie procesu budowy,
 • sterowanie przebiegiem procesu budowy,
 • zakończenie budowy, odbiory, rozliczenia, gwarancje.
 • szacowanie ryzyka oraz plan jakości w tym zarządzanie ryzykiem
 1. Struktura funkcjonalna procesu budowy: kompleks zadań, przedmiot budowy, siła robocza, środki mechanizacji robót, technologia, organizacja, koszty.
 2. Wpływ informacji na przebieg procesu, zewnętrzny i wewnętrzny przepływ informacji w przedsiębiorstwie.
 3. Dokumentowanie i archiwizowanie przebiegu procesu.
 4. Zasady organizowania przez przedsiębiorstwo kompleksowego procesu budowy: rozdział funkcji w strukturze przedsiębiorstwa.
 5. Istota zarządzania procesem budowlanym – podsumowanie.

 

 

 

„Przetargi na usługi budowlane”

Główne treści

 1. Uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorstwa, wpływające na kształt ofert.
 2. Pasywne przygotowywanie ofert: proste reagowanie na zapotrzebowanie, rodzaje inwestorów i rodzaje popytu na usługi budowlane, elektroniczne nośniki informacji, warunki i terminy przygotowywania ofert.
 3. Określanie własnej pozycji na rynku inwestycyjno – budowlanym:
 • ustalenie segmentacji rynku i zdefiniowanie rodzaju inwestorów,
 • określenie wielkości rynku,
 • obserwacja i analiza poziomu cen,
 • sondaż typowych inwestorów, dotyczący oceny firmy.
 1. Aktywne przygotowanie do składania ofert, w oparciu o szerokie badania i studia marketingowe oraz strategię zarządzania marketingowego.
 2. Czynniki wpływające na cenę:
 • przedział ceny ustalony przez inwestora,
 • przedmiot budowy i technologia przeprowadzenia procesu budowy,
 • ceny rynkowe,
 • koszty własne w przedsiębiorstwie.
 1. Kształtowanie ceny:
 • działania i metody: metody kalkulacji ceny,
 • istota i znaczenia pozycji kosztów osobowych,
 • ogólna struktura kosztów wpływających na cenę,
 • elementy ryzyka, powstające we wszystkich etapach przygotowania i realizacji procesu.
 1. Zakres wykorzystania wskaźników źródeł informacji i cen obiektów porównywalnych.
 2. Przedstawianie ofert na roboty budowlane:
 • tryb i warunki składania ofert,
 • obowiązki stron kontraktu; podstawowy zestaw danych i informacji ze strony inwestora.
 1. Wykorzystanie własnych doświadczeń z przypadków, kiedy nie został zawarty kontrakt.
 2. Wybrane zagadnienia przetargowe
 • Waloryzacja wynagrodzeń w kontraktach na roboty budowlane
 • Oferty konkurencyjne z cenami dumpingowymi
 • Warunki umowne narzucane przez zamawiającego
 • Czas trwania inwestycji
 • Rodzaj i jakość otrzymywanych materiałów przetargowych od zamawiającego
 • Kształtowanie i podział kosztorysu ofertowego przez zamawiającego
 • Marketing w ofercie
 • Specyfika przetargów publicznych ogłaszanych przez podmioty zobowiązane do stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

„Negocjowanie i zawieranie kontraktów”

Główne treści

 1. Przyczyny wzrastających wymagań kwalifikacyjnych kadr przygotowujących kontrakty: stan wiarygodności partnerów, brak doświadczenia, zatory płatnicze, zróżnicowane regulacje prawne w skali państw UE.
 2. Źródła i istota prawa w tym zakresie, w skali Europy:
 • ustawy: Polski Kodeks Cywilny, niemiecki BGB,
 • wzorce „ogólnych warunków zawierania kontraktów” (niemiecki VOB, europejski FIDIC),
 • ustawy regulujące zastosowanie „ogólnych warunków zawierania kontraktów” (np. AGB – Gesetz).
 1. Kontrakty na realizację przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych.
 • Rodzaje kontraktów w budownictwie ze względu na zakres obowiązków zleceniobiorcy: umowa o dzieło i kontrakty na realizację „pod klucz”, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, kontrakty menedżerskie.
 • Rodzaje kontraktów w budownictwie ze względu na formę wynagrodzenia zleceniobiorcy: kontrakty z wynagrodzeniem ryczałtowym, kontrakty z wynagrodzeniem kosztorysowym, kontrakty zakładające zwrot poniesionych, kosztów, kontrakty z ceną stałą i dostosowywaną do poziomu inflacji, zagadnienia związane z wynagrodzeniem zleceniobiorcy i rozliczaniem kontraktu (zaliczki, kwoty tymczasowe, kaucje gwarancyjne, kwoty zatrzymane, wynagrodzenia za świadczenia dodatkowe lub zamienne).
 • Dokumenty kontraktu: potrzeba dokumentowania ustaleń kontraktu, zakres, funkcje i hierarchia dokumentów kontraktu.
 • Warunki kontraktu: zagadnienia techniczne, organizacyjne, prawne i finansowe wymagające formalnego uregulowania w kontrakcie, ograniczenia swobody kontraktowej i ustawowe obowiązki stron kontraktu, modele i wzorce warunków kontraktu – charakterystyka ogólna i zakres
 • Specyfika kontraktów inżynierskich: instytucja inżyniera kontraktu, podstawowe obowiązki inżyniera kontraktu i jego relacje z uczestnikami przedsięwzięcia, funkcjonowanie inżyniera kontraktu w świetle prawa
 1. Procedury udzielania zamówień w świetle zaleceń i obowiązujących wymagań
 • Ustawowe wymagania krajowe.
 • Zalecenia europejskich i międzynarodowych organizacji Inżynierów – Konsultantów (FIDIC, EFCA).
 • Wymagania organizacji pomocowych i kredytodawców (Komisja Europejska, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).
 1. Zawarcie kontraktu.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zawartość oraz sposób i forma opracowania.
 • Zasady formułowania kryteriów oceny oferentów i ofert dotyczących różnego rodzaju zamówień.
 • Wewnętrzne procedury postępowania zamawiającego dla wyboru oferty
 • Zawarcie umowy: warunki dojścia umowy do skutku.
 1. Specyfika kontraktów zawieranych z dużą ilością podmiotów (tj. zamawiający, GW, zarządzający inwestycją, zarządzający kosztami, zarządzający sprzedażą lub komercjalizacją, projektant)

„Przygotowanie procesów realizacji budowy”

Główne treści

 1. Struktura modelowania procesu: analiza warunków kontraktu i dokumentacji technicznej obiektu, strumienia informacji zewnętrznych i wewnętrznych, ustalanie możliwości monitorowania i regulacji przebiegu procesu, kolejne kroki w projektowaniu.
 2. Pozyskanie i ostateczne ustalenie podstawowych danych o strukturze organizacyjnej procesu: podział obiektu na etapy i kolejne fazy budowy, model organizacji uczestników i podwykonawców poszczególnych robót, kooperacja w logistyce i wyposażeniu sprzętowym oraz współpraca jednostek konsultingowych, projektowych i kontroli.
 3. Ogólne zasady modelowania procesów technologicznych poszczególnych rodzajów robót i fragmentów budowli: rozpoznanie przedmiotu robót, ustalenie zespołów roboczych, zasobów sprzętowych, usług transportowych, kontroli i rezerw magazynowych – w dostosowaniu do przyjętego ogólnego modelu organizacji procesu oraz względów ekonomicznych; zasady formalizacji przyjętych modeli realizacji poszczególnych robót.
 4. Rodzaje, forma, składniki i stopień szczegółowości dokumentacji technologicznej, w zależności od: rodzaju realizowanych obiektów i procesów budowlanych oraz organizacji uczestników procesu realizacji budowy, od fazy przygotowania procesu inwestycyjno – budowlanego oraz stopnia szczegółowości (założenia technologiczne, kompleksowe projekty technologiczne, karty technologiczne, instrukcje i procedury).
 5. Przykłady – schematy, algorytmy opracowywania poszczególnych części dokumentacji technologicznej procesów, na przykładzie robót konstrukcyjnych oraz robót wykończeniowych, w różnych rodzajach realizowanych obiektów.
 6. Zasady sporządzania planów jakości procesów budowlanych, zgodnie z normami ISO.
 • Istota, miejsce oraz zakres merytoryczny i struktura planów zapewnienia jakości procesów budowlanych w systemie zapewnienia jakości przedsiębiorstwa budowlanego.
 • Definicja, cel i zakres planów jakości, ich rodzaje w zależności od rodzaju realizowanych robót, wpływ przyjętych struktur organizacyjnych procesów.
 • Zawartość merytoryczna planów jakości.
 • Algorytm postępowania przy opracowaniu planów jakości.
 • Wzorce, instrukcji, procedur i dokumentacji rejestrującej spełnienie wymagań planów jakości.
 • Plan jakości jako plan realizacji przedsięwzięcia
 1. Projektowanie zagospodarowania placu budowy: urządzenia i obiekty produkcyjne, schematy przebiegu dróg, składowiska materiałów i prefabrykatów, optymalizacja zapasów, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną, lokalizacja środków transportu pionowego, budynki tymczasowe.
 2. Zasady ustalania modeli struktur organizacji przebiegu procesów budowlanych w zależności od rodzaju, wielkości i jakości technologicznej wykonywanych zadań.
 • Zasady podziału realizowanych obiektów budowlanych na segmenty i działki robocze, z rozróżnieniem obiektów jednego typu (jednotypowe), jednorodnych i niejednorodnych, podział obiektów na części wg kryterium odmienności rodzajowej realizowanych procesów i przyjętej metody organizacji robót.
 • Zasady ogólne ustalania struktury organizacyjnej procesów, stopnie podziału na kompleksy i fronty robót, procesy złożone i procesy proste (operacje), zadania kierowników realizacji procesów poszczególnych stopni.
 • Podstawowe metody organizacji przebiegu realizacji robót: metody pracy równomiernej, organizacja typu „kompleks operacji”, metody równoległego i kolejnego wykonania.
 • Wpływ warunków realizacji na strukturę organizacyjną procesu: warunki deterministyczne, warunki losowe, warunki nieokreśloności.
 • Kryteria wyboru modelu struktury organizacyjnej procesu realizacyjnego.
 1. Optymalizacja organizacji przebiegu realizacji poszczególnych rodzajów robót -dokumentacja organizacyjna.
 • Cele, istota i zakres projektowania organizacji procesów realizacyjnych, w zależności od rodzaju obiektów budowlanych.
 • Zakres i forma dokumentacji organizacyjnej procesu budowlanego, w zależności od fazy procesu inwestycyjnego oraz organizacji jego uczestników.
 • Charakterystyka ogólna metod matematycznych w projektowaniu organizacji realizacji budowy: statyczne i dynamiczne, analityczne i numeryczne, deterministyczne i probabilistyczne, metody sieciowe i symulacyjne.
 • Zasady projektowania przebiegu robót budowlanych, kryteria wyboru metod projektowania i optymalizacji harmonogramów budowy, ze szczególnym uwzględnieniem metod sieciowego planowania i systemów eksperckich.
 • Składniki dokumentacji organizacyjnej: harmonogramy lub esogramy zasobów produkcji – siły roboczej, maszyn i sprzętu, półfabrykatów i prefabrykatów materiałów, mediów itd.
 • Informatyczne metody zapisu planów operatywnych budowy.
 1. Pozostałe składniki dokumentacji przygotowania procesu realizacji budowy: dokumentacja kosztów realizacji, procedury kontroli przebiegu robót, rejestrowania i dokumentowania danych oraz korygowania struktury modelu organizacji, kryteria i procedury odbiorów częściowych i końcowych.
 2. Przygotowanie produkcji przed zawarciem umowy z zamawiającym
 3. Zasady modelowania procesu przygotowania i realizacji budowy w odniesieniu do posiadanego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością (procedur)
 4. Zastosowanie innowacyjnych technologii w procesie przygotowania i realizacji budowy

„Sterowanie przebiegiem realizacji budowy”

Główne treści

 1. Formy organizacji i kierowania realizacją procesów budowlanych, w ujęciu instytucjonalno – prawnym.
 • Forma generalnego realizatora procesu budowlanego, podmioty gospodarcze – uczestnicy tego procesu, funkcje gospodarcze prowadzącego budowę.
 • Forma generalnego wykonawstwa procesu budowlanego, podmioty gospodarcze – uczestnicy tego procesu.
 • Forma powiernictwa inwestycyjnego i inne.
 • Funkcje i odpowiedzialność osób fizycznych – uczestników procesu budowlanego, w świetle polskiego prawa budowlanego, kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.
 • Rodzaje i zakres dokumentacji, niezbędnej do realizacji procesu budowlanego: dokumentacja formalno – prawna, techniczna, algorytm postępowania przy sporządzaniu dokumentacji, szczególne wymagania w odniesieniu do planów zapewnienia jakości procesów.
 • Prawa i obowiązki stron: zlecających i podejmujących zobowiązania kontraktowe
 1. Zasady sterowania operatywnego przebiegiem procesu budowlanego
 • Sterowanie terminami: system operatywnej synchronizacji złożonych procesów budowlanych, realizowanych przez wielu wykonawców, operatywna synchronizacja dostaw materiałów, prefabrykatów, maszyn i urządzeń, systemy „controllingu”, uszczegóławiania, korygowania i aktualizowania planów i harmonogramów budowy, programy informatyczne w sterowaniu przebiegiem budowy.
 • Sterowanie kosztami: maksymalne i minimalne wielkości przy cenach stałych i umowach zryczałtowanych, roboty dodatkowe, roboty płatne za godzinę, zmiany okoliczności realizacji budowy.
 • Sterowanie jakością: definicje wad, usterek i niezgodności z „planami jakości”, obowiązek badań, dokumentowania jakości i usuwania usterek, wpływ jakości na cenę.
 1. Dokumentowanie przebiegu realizacji budowy.
 • Składniki prawnej dokumentacji budowy: dzienniki budowy, księga obmiaru, dzienniki kontroli, aparaty geodezyjne.
 • Metodyka rejestracji ponoszonych nakładów pracy żywej, pracy maszyn i użytkowania sprzętu pomocniczego na budowach.
 • Sprawozdawczość wbudowanych i zużytkowanych zasobów materiałowych, półfabrykatów i prefabrykatów.
 • Dokumentowanie wymagań, cech i właściwości, uzyskanych w procesie budowlanym:
  • procedury badawcze i kontrolne
  • atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na usługi oraz dostawy materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów i wyrobów,
  • współdziałanie z nadzorem inwestycyjnym i autorskim,
  • tryb odbiorców cząstkowych i dokumentowanie uzyskanych cech, zgodnych z planami jakości.
 1. Zakończenie, odbiory i rozliczanie budowy.
 • Zakres czynności odbiorczych: techniki odbioru, formy i zakres płatności, uwzględnienia ryzyka, przebieg likwidacji roszczeń, z uwzględnieniem ubezpieczeń, formy dokumentowania zastrzeżeń.
 • Realizacja odbioru: rodzaje odbioru (cząstkowa i końcowa), przygotowanie, przeprowadzanie, dokumentowania odbioru, rozliczanie, gwarancja i rękojmia, prawa i obowiązki w ramach gwarancji, terminy i skutki przerwania gwarancji, wypowiedzenia umów oraz kontraktu.
 • Dokumentacja powykonawcza, cel, zakres i forma.
 • Zabezpieczenie i realizacja roszczeń o cenę zrealizowanych robót: możliwości umowne, przedpłaty, terminy i odroczenia, ubezpieczenie realizatora kontraktu, wstrzymanie robót, zarządzanie przymusowe, hipoteczne zabezpieczenie budowy.
 • Naprawy i obsługi gwarancyjne (w tym koszty)

„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”

Założenia

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie do projektowania procesów produkcyjnych w zapleczu budownictwa oraz procesów realizacji obiektów budowlanych, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, zgodnie z obowiązującymi normami. Przygotowuje również do zabezpieczenia i egzekucji norm ergonomicznych w procesie sterowania i kierowania procesami.

Główne treści

 1. Prawna i instytucjonalna ocena pracy.
 • Wybrane przepisy prawa pracy w aspekcie bezpieczeństwa pracy.
 • Działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy (WHO i ILO) i jej powiązania z instytucjami w Polsce.
 • Działalność Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz agend terenowych.
 • Nadzór BHP na budowach.
 1. Technologiczno – ergonomiczne zasady zapewnienia BHP na budowach.
 • Zbiór podstawowych zasad BHP i ergonomii pracy w procesach budowlanych i produkcyjnych.
 • Zasady ergonomicznego planowania budowy z zastosowaniem wydajności uzasadnionej ergonomicznie.
 • Ocena ergonomiczności rozwiązań technologicznych w procesach budowlanych.
 1. Prawa i obowiązki w dziedzinie BHP uczestników procesu budowlanego oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie
 2. Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 3. Uprawnienia Urzędu Dozoru technicznego w dziedzinie BHP
 4. Ocena ryzyka zawodowego (w tym badanie, szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego – jako element zajęć praktycznych).

Copyright © 2016 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.

Frontier Theme